Villkor

Med Funnerz har du möjlighet att spela obegränsade mängder spel på den exklusiva portalen. Alla spel i portalen kan spelas var som helst och när som helst, oavsett om du spelar på en surfplatta, laptop, stationär eller mobiltelefon. När du har prenumererat på tjänsten kan du använda ditt mobilnummer för att logga in på portalen var som helst. Gå bara till http://play.funnerz.com/sv och ange mobilnumret du använde när du registrerade dig. Genom att registrera dig för denna tjänst med telefonnumret och genom att bekräfta med en PIN-kod på hemsidan bekräftar du att du prenumererar på vår tjänst. Allt innehåll är föremål för villkor. Du debiteras 50 kr per vecka. Transport- och dataavgifter tillkommer. Du kan stoppa den här tjänsten när som helst genom att smsa STOPP eller STOPP FUN , till kortkoden 72027. Du måste äga den här enheten och vara minst arton år eller ha tillstånd från föräldrar eller vårdnadshavare. För hjälp ring: +46 720500350. Funnerz är inte anslutet, sponsrat eller rekommenderat av någon av de listade produkterna eller återförsäljarna. Varumärken, servicemärken, logotyper (inklusive utan begränsning, individuella produkt- och återförsäljarnamn) tillhör respektive ägare.

1. Verktyg


1.1 De allmänna villkoren nedan ("Allmänna villkor") gäller och är en del av alla erbjudanden och transaktioner under (digitala) tjänster som erbjuds (online) av Funnerz över nätverket till alla mobilkommunikationsleverantörer ("leverantör") som slutanvändaren har ett prenumeration ("Mobilabonnemang") eller ett förbetalt avtal, oavsett om dessa tjänster beskrivs mer detaljerat i dessa villkor. De (digitala) tjänsterna som erbjuds (online) av Funnerz inkluderar spel eller liknande tjänster som kan spelas obegränsat på http://play.funnerz.com/se (“Funnerz.com Services”) som tillhandahålls via leverantörernas nätverk med hjälp av textmeddelanden ("SMS"), Allmänna paketradiotjänster ("GPRS"), tredje generationens tjänster ("3G"), WAP eller på annat sätt.
1.2 Ingen avvikelse från dessa villkor ska tillämpas utom med föregående skriftligt samtycke från Funnerz för det specifika avtalet.

2. Leverans av Funnerz Services


2.1 Slutanvändaren begär Funnerz-tjänster från Funnerz. Dessa kommer att tillhandahållas av Funnerz och nätverket till slutanvändarleverantören.

3. Villkor


3.1 När det angivna nyckelordet skickas till den dedikerade kortkoden får abonnenten ett bekräftelsemeddelande som bekräftar en framgångsrik registrering för denna tjänst. Därefter får abonnenten två wap-push-meddelanden som innehåller innehåll eller en länk till spelportalen.
3.2 Detta är en kontinuerlig prenumeration, abonnenten fortsätter att vara en registrerad abonnent tills han / hon loggar ut.
3.3 Abonnenten måste vara minst 18 år. Om du inte är den som är ansvarig för att betala mobilräkningen eller är under 18 år måste du få tillstånd från betalaren för mobilräkningen, föräldrar, vårdnadshavare, arbetsgivare innan du prenumererar eller deltar i tjänsten. Genom att prenumerera eller delta i tjänsten antar Funnerz att abonnenten har erhållit nödvändigt tillstånd, samtycke eller godkännande från betalaren för mobilräkningen, vårdnadshavaren eller föräldrarna.
3.4 Kostnaden för att använda Funnerz-tjänsten nämns på denna webbplats under ”Disclaimer”
3.5 En abonnent kan avsluta abonnemanget genom att skicka ett stoppmeddelande till kortkoden (SMS STOPP eller STOPP FUN till 72027). För mer information, se FAQ på webbplatsen. Ett annat sätt att avsluta prenumerationen är att kontakta vår kundtjänst via telefon eller mejl. Nämn alltid mobilnumret. Kontaktuppgifterna finns på hemsidan under "Kontakt".

4. Priser


4.1 Erbjudanden eller uttalanden som nämns i annonser eller på Funnerz.com/no/ (“Webbplats”) är utan åtagande, såvida inte annat uttryckligen anges skriftligen.
4.2 Innan prenumerationen börjar får abonnenten ett gratis meddelande med en kort beskrivning av tjänsten och kostnaden för varje meddelande. Därefter kan avgifter debiteras för varje meddelande som mottas eller skickas, beroende på meddelandetyp eller faktureringsmetod. För alla meddelanden som skickas och tas emot kan standardavgifterna gälla för att skicka textmeddelanden, som anges av operatören. Priserna och faktureringsmetoden för att använda tjänsten i ett specifikt land finns under våra vanliga frågor. Abonnenten kommer att betala för varje mottaget meddelande, och ibland extra kostnader för varje meddelande som skickas. Dessutom kan en engångsavgift för abonnemang tillämpas. Priserna för att använda tjänsten kan hittas på denna webbplats under "produkter och priser".
4.3 På denna webbplats hittar abonnenten kostnaden för de prenumerationer som erbjuds. Vid en vanlig prenumeration debiteras leverantörerna av abonnentens konto. om kunden har en förbetald prenumeration dras kostnaden från abonnentens kreditbalans. Abonnenten godkänner härmed uttryckligen debiteringen på kontot och åtar sig att betala i sin helhet för de kostnader som uppstått till följd av prenumerationen på Funnerz-tjänsten. Med ömsesidigt samtycke är det också möjligt att ordna betalning av kostnaderna med alternativa medel (till exempel kreditkort).
4.4 Funnerz har rätt att ändra alla kostnader när som helst efter förvarning på webbplatsen. Befintliga prenumeranter får ett SMS-meddelande två veckor före prisändringen. Ändringar ska anses accepterade om abonnenten fortsätter att använda eller prenumerera på Funnerz-tjänster efter det datum då prisändringen ska genomföras.  

5. Uppsägning av tjänster


5.1 Uppsägning av Funnerz-tjänsten kan endast ske som anges på webbplatsen.
5.2 Funnerz-tjänsten anses avslutad endast när abonnenten har fått ett bekräftelsemeddelande om avbokning via SMS. Avbokningsbekräftelsen ska medföra en avgift som inte överstiger den faktiska kostnaden för meddelandet. Funnerz kan omedelbart säga upp alla Funnerz-tjänster till abonnenten om (a) abonnenten inte betalar kostnaderna inom den period som anges i abonnentens mobiltelefonabonnemang med leverantören, eller (b) Funnerz (i) har anledning att tro att abonnenten handlar eller har agerat i bryter mot dessa villkor eller (ii) uttryckligen begärs av operatören att göra det, eller (c) alla lagar, förordningar, direktiv eller statliga åtgärder som gör hela eller delar av Funnerz-tjänsten olaglig eller opraktisk; eller (d) Abonnentanvändning av Funnerz-tjänsten försvagar eller hotar på något sätt att skada Funnerz-nätverkets integritet eller funktionalitet.
5.3 Funnerz påtar sig inget ansvar gentemot abonnenten och / eller tredje part till följd av uppsägning eller avbokning av Funnerz-tjänsterna.

6. Immateriella rättigheter


6.1 Du erkänner och samtycker till att innehållet och programvaran som används i samband med tjänsten, nedan kallad mjukvaran, innehåller konfidentiell information skyddad av tillämpliga och tillämpliga immateriella rättigheter. Såvida inget annat anges häri, utvecklas, införlivas, tillverkas eller tillverkas alla rättigheter, tillgångar och intressen i och immateriella rättigheter, immateriella rättigheter eller andra rättigheter som hänför sig till immateriell egendom i samband med någon av tjänsterna ("immateriella rättigheter") ägs av Leverantören eller dess licensgivare och du samtycker till att inte göra anspråk på intresse eller ägande av sådana immateriella rättigheter. Du erkänner att inga immateriella rättigheter överförs till dig och att du inte förvärvar några rättigheter, medvetna eller underförstådda, i Tjänsten, utom de rättigheter som uttryckligen anges i dessa villkor. "Immateriella rättigheter" avser alla rättigheter enligt patenträtt, upphovsrättslagstiftning, handelshemlig lag, varumärkeslagstiftning och alla andra äganderättigheter, och alla ansökningar, förnyelser, förlängningar och återställningar av dessa, nu eller nedan i kraft i kraft över hela världen. Du erkänner att alla märken som visas i programvaran och webbplatserna tillhör leverantören eller respektive ägare av sådana märken och är skyddade av nationella och internationella varumärkes- och upphovsrättslagar. All användning av märken som visas i programvaran och webbplatserna utan uttryckligt skriftligt medgivande från leverantören eller ägaren av märket är strängt förbjudet. 'Funnerz' är ett varumärke som tillhör leverantören. Du erkänner och samtycker till att information som finns i annonser av annonsörer eller sponsorer eller information som tillhandahålls dig genom tjänsten är föremål för upphovsrätt, varumärken, handelsnamn, patent eller andra äganderättigheter och lagar. Du garanterar att du inte kommer att modifiera, hyra, hyra, hyra, låna, sälja, distribuera, skapa eller generera innehåll eller produkter som helt eller delvis härrör från Tjänsten eller programvaran, utom där Leverantören uttryckligen skriftligen har godkänt dig till: det. Leverantören ger dig härmed, och du accepterar härmed en personlig, begränsad, icke-överförbar, icke-exklusiv, återkallbar och icke-överlåtbar licens och tillstånd att installera programvaran för att ladda ner innehållet, för att använda programvaran för att använda tjänsten på en utsedd kompatibel mobil enhet enbart för din egen personliga icke-kommersiella användning och för att använda programvaran och webbplatserna enbart i enlighet med dessa villkor, så länge du inte kopierar, modifierar eller modifierar programvara, källkoder eller innehåll, reproducerar, modifierar, kör, överföra, distribuera, sälja, sälja, skapa en derivatprodukt eller innehåll därav, reverse engineer eller reverse engineer dem eller något annat försök att hitta en källkod (inte heller tillåta någon tredje part att göra det), använda eller göra tillgängliga programvaran och innehållet, förutom som uttryckligen anges i dessa villkor, förutsatt att du inte säljer re rättigheter relaterade till innehållet, programvaran och immateriell egendom, koda dem, utfärda underkort för dem, svara på dem med säkerhetsrättigheter eller på annat sätt överföra dem. Du garanterar att du inte kommer att modifiera innehållet, programvaran och immaterialrätten på något sätt eller använda modifierade versioner av programvaran och immateriell egendom, inklusive (men inte begränsat till), för att få obehörig åtkomst till tjänsten. Du garanterar att du endast kommer att använda gränssnittet som tillhandahålls av leverantören för att komma åt Tjänsten. Leverantören tillåter härmed att endast göra en (1) kopia av informationen på den utrustning du använder för att få åtkomst till Tjänsten och att använda och visa kopian av den registrerade informationen gjord på denna utrustning för privata ändamål.

7. Friskrivningsklausul


7.1 Leverantören, dess styrelseledamöter, chefer, anställda, underleverantörer, representanter och ombud (”Affiliates”) tar inget ansvar för skador orsakade av användning av tjänsten, innehåll, programvara och webbplatser. Du förstår uttryckligen och samtycker till att:
7.2 Tjänsten, innehållet, programvaran och webbplatserna tillhandahålls på "som den är" och på "som tillgänglig" basis, utan någon garanti överhuvudtaget. I den utsträckning som är tillåtet enligt lag, fraskriver parterna uttryckligen något ansvar, antingen uttryckligt, underförstått, lagligt eller på annat sätt, i relation till tjänsten, innehållet, programvaran och webbplatserna, inklusive men inte begränsat till det underförstådda garanti för ägande, försäljningsbarhet, lämplighet för ett delvis ikoniskt syfte och icke-intrång i äganderätten;
7.3 Dotterbolagen tar inget ansvar för säkerheten, tillförlitligheten, aktualiteten och efterlevnaden av tjänsten, innehållet, programvaran och webbplatserna. Dotterbolagen garanterar inte att Tjänsten, innehållet, programvaran och webbplatserna kommer att uppfylla dina förväntningar eller att tjänsten, innehållet, programvaran och webbplatserna inte kommer att bli avbrutna eller felfria;
7.4 Rekommendationer eller information som du kan få muntligt, skriftligt eller genom våra tjänster skapar ingen garanti som inte uttryckligen är registrerad i de nuvarande villkoren. Du bör inte lita på den informationen eller dessa rekommendationer;
7.5 Du erkänner och samtycker till att du laddar ner eller använder Tjänsten, innehållet, programvaran och webbplatserna på egen risk och risk, och att du är ensam ansvarig för skador på datorsystemet, mobiltelefonen eller dataförlusten till följd av nedladdning eller användning av innehållet, denna programvara och webbplatser;

8. Ansvarsbegränsning


8.1 Under inga omständigheter, inklusive vårdslöshet, kommer de närstående parterna att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för skador, inklusive, men inte begränsat till, direkt, indirekt, ytterligare, extraordinärt, moraliskt, kompletterande, juridiskt ansvar eller följdskador (inklusive skador på grund av förlust av kommersiella intäkter, driftsstopp, företagsinformation etc.) till följd av användning, missbruk eller oförmåga att använda tjänsten, dess innehåll, programvara och webbplatser, även om leverantörens auktoriserade representant har informerats om möjligheten att skador kan uppstå (inklusive skador orsakade av tredje part). I vissa länder är det förbjudet att begränsa eller utesluta ansvar för ytterligare eller följdskador, så att nämnda begränsning eller uteslutning kanske inte gäller dig. Affiliatens totala ansvar gentemot dig för skador, förluster och juridiska fordringar (som uppstår till följd av ett kontrakt eller en olaglig handling (inklusive försummelse) eller på annat sätt) överstiger det belopp du betalade för att registrera dig , innehållet, programvaran och webbplatserna.

9. Databehandling


9.1 För att tillhandahålla Funnerz-tjänster till prenumeranter samlar och bearbetar Funnerz (dvs. samlar in, lagrar, visar, tillhandahåller till tredje part, organiserar och länkar) viss personlig och trafikinformation om abonnenterna.
9.2 Funnerz ska behandla information om prenumeranter enbart enligt beskrivningen i integritetsförklaringen, som kan ses och laddas ner från webbplatsen. Funnerz ska alltid behandla abonnentinformation i full överensstämmelse med gällande sekretesslagar och förordningar. Som ett globalt företag rör sig Funnerz och dess dotterbolag allt mer utöver gränserna.
9.3 Funnerz förbehåller sig rätten att använda abonnentens mobilnummer och e-postadress för reklamändamål.

10 juridiska val


10.1 Användningen av Funnerz Services, avtalet och webbplatsen regleras av lagarna i det land där kampanjen sker. Funnerz underlåtenhet att utöva eller verkställa några rättigheter eller bestämmelser i villkoren utgör inte ett avstående från sådana rättigheter eller bestämmelser. Om en ny bestämmelse i behörig domstol konstateras vara ogiltig, är parterna ändå överens om att domstolen bör försöka ge parterna avsikt som återspeglas i bestämmelserna till fullo tillåtet enligt lag. och andra bestämmelser i villkoren förblir i full kraft.
10.2 Eventuella tvister ska lösas vid en behörig domstol i det land där befordran äger rum.

11. Slutliga bestämmelser


11.1 Dessa villkor är tillgängliga för visning på play.funnerz.com och en kopia kommer att tillhandahållas gratis på begäran.
11.2 Funnerz förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor från tid till annan. Ändringar måste meddelas prenumeranter genom att publicera på Funnerz webbplats. Ändringar på detta sätt ska anses accepterade om abonnenten fortsätter att använda eller ladda ner Funnerz Services efter en viss tid för dess implementering.
11.3 Funnerz förbehåller sig rätten att ersätta alla objekt med andra ersättare med liknande värde utan föregående meddelande.
11.4 Kontakta Funnerz: ring oss på +46 720500350.