Terms and Conditions

Disclaimer

PREDPLATENIE S AUTOMATICKOU OBNOVOU. 6EUR/týždeň s DPH, VYPNUTIE: ODOSLAŤ STOP PLAY na číslo 6678. 6EUR/týždeň
K dispozícii pre všetky telefóny. Zúčastnením vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkami, máte trvalý pobyt na Slovensku, máte aspoň 18 rokov a ste vlastníkom účtu a / alebo máte súhlas majiteľa účtu. Prečítajte si prosím platné herné podmienky tu. Telefón musí mať prístup na Internet a možnosť prijímať textové správy a mobilný obsah. Ak nám pošlete potvrdzujúcu SMS, súhlasíte s našou službou. Poplatky budú účtované vášmu telefónu. Cena služby je 6EUR (vrátane DPH). obe sa automaticky obnovia, kým nezašlete zastavujúcu Stop PLAY na číslo 6678. Obchodné značky, servisné značky, logá (vrátane, ale nie výhradne, názvy jednotlivých produktov a názvy dodávateľov) sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov. Táto služba je produktom spoločnosti Triple Tonic B.V. Informácie: Volajte 421220633197, pošlite e-mail na adresu: funnerz.sk@silverlines.info alebo navštívte webové stránky: Funnerz, Triple Tonic B.V., Jaap Bijzerweg 19, 3446 CR Woerden, Holandsko. SMS agregator pre Slovensko: ASMS, s.r.o.

1. Uplatniteľnosť a zmeny

1.1 Tieto „Všeobecné obchodné podmienky“ sa vzťahujú na všetky ponuky a transakcie, ktoré Funnerz ponúka v rámci digitálnych služieb prostredníctvom telekomunikačného poskytovateľa, s ktorým koncový užívateľ uzavrel zmluvu. Digitálne služby ponúkané Funnerz obsahujú online hry, ktoré sú prístupné na rôznych zariadeniach.

1.2 Tieto podmienky by sa mohli odchýliť, ak by Funnerz udelil predchádzajúci písomný súhlas.

2. Doručenie služby Funnerz

2.1 Službu si vyžiada spoločnosť Funnerz, ktorá ju následne poskytuje prostredníctvom mobilného telekomunikačného operátora.

3. Registrácia služby

3.1 Po úspešnej registrácii používateľa prostredníctvom platobného modulu na webovej stránke Funnerz obdrží potvrdenie prostredníctvom SMS a prostredníctvom internetovej stránky.
3.2 Po registrácii bude užívateľ zaregistrovaný ako predplatiteľ a zostane registrovaný až do jeho zrušenia samotným užívateľom.
3.3 Ako používateľ musíte mať najmenej 18 rokov. Ak nie ste vlastníkom zariadenia a súvisiaceho telekomunikačného spojenia, musíte požiadať o povolenie od vlastníka účtu, rodiča, opatrovníka alebo zamestnanca, aby ste mohli používať našu službu. Keď sa zaregistrujete pre Funnerz, predpokladáme, že toto povolenie bolo získané.
3.4 Za používanie tejto služby sa účtuje 6EUR/týždenne.

4. Ako služba funguje?

4.1 Zaregistrujte sa pre Funnerz prostredníctvom svojho mobilného telefónu.
4.2 Ak ste sa úspešne prihlásili do služby prostredníctvom platobnej stránky, ihneď dostanete bezplatnú SMS správu s odkazom na herný portál.

5. Zmeny cien

5.1 Funnerz si vyhradzuje právo upraviť ceny služby. Pre existujúcich členov to bude oznámené prostredníctvom textovej správy. Pre nových členov to bude uvedené vopred.

6. Zrušenie služby

6.1 Zrušenie služby je možné jednoducho vykonať postupom uvedeným v týchto podmienkach.
6.2 Funnerz je zrušený len vtedy, ak ho užívateľ dostane cez SMS. Ak účastník z akéhokoľvek dôvodu neplatí za službu, Funnerz môže odmietnuť prístup k hernému portálu bez toho, aby vopred požiadal používateľa o povolenie.
6.3 Funnerz nebude akceptovať žiadnu zodpovednosť od účastníka za zrušenie služby.
6.4 Obe sa automaticky obnovia, kým nezašlete zastavujúcu STOP PLAY na číslo 6678.

7. Práva duševného vlastníctva

7.1 Všetky práva duševného vlastníctva a licencie sú u poskytovateľa služieb. Používaním služby súhlasíte s tým, že na vás nebude prevedená a že nebudete predávať ponúkané produkty alebo ich distribuovať v akejkoľvek forme. Ak je to tak, ste v rozpore a opatrenia budú prijaté. Ako účastník získate prístup k 1 kópii produktov pre vlastné použitie.

8. Zrieknutie sa zodpovednosti

8.1 Ako používateľ nemôžete držať poskytovateľa zodpovedného za akékoľvek škody spôsobené používaním tejto služby. Pri registrácii s tým automaticky súhlasíte.
8.2 Služba je ponúkaná tak, ako je a nebude obsahovať žiadnu formu záruky.
8.3 Súhlasíte s tým, že používanie tejto služby je na vlastnú zodpovednosť. Dodatočné náklady, ktoré sa účtujú prostredníctvom vášho internetového pripojenia s poskytovateľom telekomunikačných služieb, nemožno od poskytovateľa vrátiť.

9. Spracovanie vašich údajov

9.1 Aby sa služba dostala do prevádzky, poskytovateľ od vás uloží určité údaje, ako sa s nimi bude zaobchádzať, je uvedený v Zásadách ochrany osobných údajov.
9.2 Poskytovateľ si vyhradzuje právo používať okrem iného mobilné číslo používateľa na propagačné účely.

10. Právne otázky

10.1 Používanie tejto služby podlieha zákonom a právam Holandska.

11. Záverečné ustanovenie

11.1 Všeobecné obchodné podmienky sú vždy k dispozícii na webovej stránke Funnerz. Okrem toho môže byť vyžiadaná bezplatne.
11.2 Funnerz má právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť. Zmeny budú okamžite viditeľné na webovej stránke poskytovateľa. Účastníci budú o tom vždy informovaní.
11.3 Kontaktovanie Funnerz e-mailom alebo telefonicky, tieto informácie nájdete v časti Často kladené otázky na webovej stránke poskytovateľov.